O pracovní skupině

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty (PS IBD) – historie a činnost

Historie Pracovní skupiny pro IBD začíná v únoru 1996 prvním setkáním odborníků na problematiku střevních zánětů v hotelu Don Giovanni v Praze. Na podnět prof. Milana Lukáše si tato skupina stanovila několik cílů, mezi nimiž byla na prvním místě organizace odborných sympozií zaměřených na vzdělávání gastroenterologů a zdravotních sester v dané oblasti. Smyslem bylo poskytovat a prezentovat informace aktuální a užitečné pro klinickou praxi. První sympozium bylo uspořádáno již krátce poté, v květnu 1996 a jeho tématem bylo pooperační sledování a profylaxe recidivy Crohnovy choroby.

Základem činnosti PS IBD jsou pravidelná jednání skupiny konaná 3-4krát ročně. Na nich jsou projednávány organizace a programy odborných a vzdělávacích akcí organizovaných PS IBD nebo těch, na nichž Pracovní skupina participuje, projednávány jsou také odborné otázky a stanoviska PS IBD k aktuálním problémům v oblasti IBD. V neposlední řadě jsou jednání věnována formulaci doporučení Pracovní skupiny k různým formám terapie střevních zánětů. Jednou z hlavních oblastí je v tomto směru biologická terapie IBD, doporučení Pracovní skupiny jsou publikována v časopisu Gastroenterologie a Hepatologie.

Na přelomu milénia navázala PS úzkou spolupráci se slovenskými kolegy a jejich Pracovní skupinou pre IBD. Hlavním vyjádřením této spolupráce se záhy stala společná organizace Česko-Slovenských (Slovensko-Českých) IBD sympozií. Jubilejní 10. sympozium se konalo v r. 2011 v Nitře, v březnu 2014 se pak uskutečnilo 13. sympozium v Praze v návaznosti na ECCO workshop.

Právě Evropská společnost pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO) sehrála v historii PS IBD významnou roli. Pracovní skupina se stala členem ECCO v roce 2002 a již v následujícím roce se spolupodílela na organizaci prvního intenzivního ECCO kursu pro mladé gastroenterology, který byl uspořádám v historických prostorách Karlovy univerzity v Praze a stal se inspirací pro obdobnou akci pořádanou na národní úrovni každoročně v prosinci. Pracovní skupina formálně zastupuje ČR v rámci ECCO a deleguje ze svých řad národní reprezentanty. Prvním byl od počátku členství v ECCO prof. Lukáš, který posléze v letech 2011-2014 zastával i funkci v nejvyšším orgánu ECCO (pokladník).

V současné době PS IBD každoročně organizuje 3 vzdělávací akce: již zmíněné Česko-Slovenské IBD sympozium (obvykle v jarním termínu), seminář s názvem Biologická terapie IBD v září a prosincový Intenzivní kurs IBD pro mladé gastroenterology a gastroenterologické sestry. Všechny tyto akce se již staly pravidelnou součástí gastroenterologického kalendáře, a např. Intenzivní kurz bývá plně obsazen v několikaměsíčním předstihu. Jeho součástí je i samostatný program pro gastroenterologické a IBD sestry.

Významnou součástí aktivit Pracovní skupiny je spolupráce s občanským sdružením Pacienti IBD. Činnost této organizace, která sdružuje nemocné s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, organizuje vzdělávací akce a pomáhá v jejich každodenním životě, je od počátku spjata velmi úzce s PS IBD. Lékaři PS pravidelně přednáší na seminářích i na výroční, Svatováclavské konferenci pacientské organizace, přispívají do publikací určených pacientům a jejich rodinným příslušníkům a pomáhají rovněž s aktivitami zaměřenými na medializaci problematiky IBD a zlepšení kvality života pacientů se střevními záněty.

V posledních letech se činnost PS IBD stále více zaměřuje také na oblast klinického výzkumu, protože formát PS je ideální platformou pro organizaci multicentrických studií. Na půdě PS tak vznikly např. práce monitorující efekt biologické terapie v graviditě a její vliv na děti intrauterinně exponované biologikům. Aktuálně je připravována multicentrická studie hodnotící efekt transplantace fekální mikroflóry u pacientů s ulcerózní kolitidou nebo práce zaměřená na výskyt střevních infekčních komplikací u nemocných léčených imunosupresivními preparáty. Dalšímu rozvoji klinického výzkumu by měla být v budoucnu věnována podstatná část aktivity Pracovní skupiny.

Od počátku své existence fungovala PS IBD jako neformální sdružení gastroenterologů zaměřených na problematiku idiopatických střevních zánětů. Práce skupiny se dlouhodobě účastní také chirurgové, patologové, pediatři, skupina spolupracuje s odborníky na výživu, imunology a dalšími specialisty. V současnosti není členství v PS IBD formalizováno a skupina je otevřena všem zájemcům o aktivní spolupráci.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.